Labem | Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

LABEM s.c. Stanisław Żochowski, Marek Żochowski

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13. 06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym
przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest LABEM s.c. Stanisław Żochowski,
Marek Żochowski ul. Sibeliusa 22, 02-641 Warszawa, NIP: 521-009-25-54, REGON 015840731.
Z Administratorem należy kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy lub wysyłając korespondencję
na adres e-mail: office@labem.pl.
Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej
umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, Odpowiadania na zapytania związane z
asortymentem towarowym oferowanym przez LABEM s.c. Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na
Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Wykonywania
przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera. W przypadkach
weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli
osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie
posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed
takimi roszczeniami. Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych
z Klientem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów
Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów
wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego
upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu
kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.
W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza: nazwa firmy, imię i
nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez
Klienta, numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru
towarów w imieniu Klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub
prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do
zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora. Administrator nie
przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o
którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.
Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku
podatkowego.
W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez
osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków
bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami
lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora: na
piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi
zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora.
Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub
odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd
Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.
Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do: dostępu do treści swoich danych,
sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania
prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są
przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia.
W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając
korespondencję elektroniczną na adres: office@labem.pl.
W przypadku zgody na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po
wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.
Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez
administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów
dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta.
W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych
Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych
oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.
Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do
realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach
komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób
kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.
Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem
sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.
Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.